TT Tên quy chế công vụ Download (Tải về)
1 Quy chế Chi tiêu nội bộ và Quản lý, sử dụng tài sản công do Văn phòng Tổng cục quản lý Tải về
2 Quy chế Làm việc của Tổng cục Thủy lợi Tải về
3 Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động, điều hành của Tổng cục Thủy lợi Tải về
4 Quy chế Tiếp nhận, xử lý và quản lý văn bản, thông tin của Tổng cục Thủy lợi Tải về
5 Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thủy lợi Tải về
6 Quy chế Quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử của Tổng cục Thủy lợi Tải về
7 Quy chế Quản lý, sử dụng xe ô tô công của Tổng cục Thủy lợi Tải về
8 Quy chế Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc liên cơ quan, số 54/102 Trường Chinh, Hà Nội của Tổng cục Thủy lợi Tải về
9 Quy chế Làm việc của Bộ Nông nghiệp & PTNT Tải về
10 Quy chế Tiếp công dân của Bộ Nông nghiệp & PTNT Tải về
11 Quy chế Tiếp nhận, xử lý và quản lý văn bản của Bộ Nông nghiệp & PTNT Tải về
12 Quy chế Quản lý văn bản đối ngoại của Bộ Nông nghiệp & PTNT Tải về
13 Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Nông nghiệp & PTNT Tải về
14 Quy chế - Chế độ họp của Bộ Nông nghiệp & PTNT Tải về
15 Quy chế Phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp & PTNT Tải về
16 Quy chế Công tác lưu trữ của Bộ Nông nghiệp & PTNT Tải về
17 Quy chế Quản lý công sở của Bộ Nông nghiệp & PTNT Tải về
18 Quy chế Thường trực, bảo vệ tại cơ quan Bộ của Bộ Nông nghiệp & PTNT Tải về
19 Quy chế Văn hóa công sở của Bộ Nông nghiệp & PTNT Tải về
20 Quy chế Tổ chức tang lễ của Bộ Nông nghiệp & PTNT Tải về