TT HỆ THỐNG TCVN ISO 9001:2008
1
Sổ tay chất lượng
Lĩnh vực :  Hệ thống TCVN ISO
Nội dung : 

Mục đích:

Sổ tay chất lượng được thiết lập nhằm xác định phạm vi, mô tả các quá trình hoạt động của hệ thống Quản lý chất lượng (QLCL) ISO 9001: 2008 tại Tổng Cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời Sổ tay sẽ viện dẫn các quy trình hoặc tài liệu áp dụng để đảm bảo hệ thống QLCL của Tổng Cục phù hợp với chức năng nhiệm vụ được quy định và phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Sổ tay chất lượng xác định trách nhiệm và quyền hạn của những cán bộ chủ chốt trong Tổng cục đối với việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL, đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức trong Tổng Cục hiểu rõ trách nhiệm và nhiệm vụ được giao.

Phạm vi áp dụng:


Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 được áp dụng cho các cơ quan, đơn vị khối Cơ quan văn phòng trực thuộc Tổng cục Thủy lợi.


Đơn vị chủ trì xây dựng: Văn phòng Tổng cục Thủy lợi.

Nội dung: Chi tiết xem tại file đính kèm.

File đính kèm :  Tải về
2
Quy trình Kiểm soát tài liệu
Lĩnh vực :  Hệ thống TCVN ISO
Nội dung : 

Mục đích:

Quy định thống nhất trình tự soạn thảo, sửa đổi, xem xét, phê duyệt, ban hành, phân phối và quản lý các tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng của Tổng cục Thủy lợi, nhằm đảm bảo mọi tài liệu đều được kiểm soát chặt chẽ, được cập nhật thường xuyên và luôn sẵn có để sử dụng khi cần thiết, trên cơ sở đó quản lý hiệu quả mọi quá trình hoạt động tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Phạm vi áp dụng:

a) Quy trình kiểm soát tài liệu áp dụng để kiểm soát các tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng của Tổng cục Thủy lợi, gồm:

- Sổ tay chất l­ượng;

- Các Quy trình;

- Các quy định;

- H­ướng dẫn công việc;

- Các văn bản phục vụ công tác quản lý khác;

- Biểu mẫu;

- Các tài liệu từ bên ngoài được áp dụng trong hệ thống quản lý chất l­ượng.

b) Các hồ sơ; văn bản l­ưu trữ; dữ liệu trong máy tính, băng đĩa... không thuộc phạm vi áp dụng của quy trình này.

Đơn vị chủ trì xây dựng: Văn phòng Tổng cục Thủy lợi.

Nội dung: Chi tiết xem tại file đính kèm.

File đính kèm :  Tải về
3
Quy trình Kiểm soát hồ sơ
Lĩnh vực :  Hệ thống TCVN ISO
Nội dung : 

Mục đích:

Quy định thống nhất phương pháp xác định, thu thập, phân loại, lưu trữ, bảo quản, sử dụng và hủy bỏ các hồ sơ chất lượng của Tổng cục Thủy lợi nhằm cung cấp đầy đủ những bằng chứng khách quan để đánh giá kết quả các hoạt động, cũng như mức độ phù hợp và tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng.

Phạm vi áp dụng:

Quy trình này được áp dụng cho tất cả các loại hồ sơ có liên quan đến các hoạt động trong hệ thống quản lý chất lượng của Tổng cục Thủy lợi.

Đơn vị chủ trì xây dựng: Văn phòng Tổng cục Thủy lợi

Nội dung: Chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm :  Tải về
4
Quy trình Đánh giá chất lượng nội bộ
Lĩnh vực :  Hệ thống TCVN ISO
Nội dung : 

1. MỤC ĐÍCH

Qui trình này quy định phương thức xem xét Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001: 2008 một cách toàn diện và độc lập để xác định các hoạt động và kết quả có liên quan đến chất lượng có phù hợp với những điều đã được nêu ra trong tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và việc thực hiện một cách có hiệu lực, thích hợp để đạt các mục tiêu mong muốn hay không.                                                                         

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Qui trình này áp dụng cho tất cả các cuộc đánh giá nội bộ đối với các quá trình được thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong  cơ quan Tổng cục Thủy lợi.

Đơn vị chủ trì xây dựng: Văn phòng Tổng cục Thủy lợi.

Nội dung: Chi tiết xem tại file đính kèm.

File đính kèm :  Tải về
5
Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp, khắc phục, phòng ngừa
Lĩnh vực :  Hệ thống TCVN ISO
Nội dung : 

Mục đích:

Quy trình này đưa ra phương pháp xem xét một cách hệ thống và độc lập để xác định và loại bỏ các nguyên nhân gây ra sự không phù hợp đã xuất hiện hoặc tiềm ẩn đối với hoạt động và kết quả hoạt động của các đơn v thuộc Tổng cục Thủy Lợi.

Qua đó xác định và thực hiện các hoạt động khc phc, phòng nga và ci tiến nhằm nâng cao hiệu quả và hoàn thiện áp dng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chun TCVN ISO 9001:2008.

Phạm vi áp dụng:

- Qui trình này được áp dng để kim soát, loi b nhng sn phm không phù hp tiêu chun ISO 9001:2008 và không đáp ng được yêu cu.

- Qui trình được áp dụng đối với mọi vấn đề nh hưởng đến các quá trình hoạt động trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chun TCVN ISO 9001:2008 ti Tổng cục.

- Những vấn đề nảy sinh có thể xuất phát từ hoạt động của các đơn v trực thuộc Tổng cục (như lãnh đạo họp để xem xét, hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ, các hoạt động kiểm soát quá trình...), xuất phát từ công dân (khiếu nại của công dân ...) và xuất phát từ nhà cung cấp (kết quả đánh giá nhà cung cấp...).

Đơn vị chủ trì xây dựng: Văn phòng Tổng cục Thủy lợi.

Nội dung: Chi tiết xem tại file đính kèm.

File đính kèm :  Tải về
6
Quy trình Xem xét của lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chất lượng
Lĩnh vực :  Hệ thống TCVN ISO
Nội dung : 

Mục đích

Quy định cách thức tiến hành cuộc họp xem xét của Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi đối với Hệ thống Quản lý chất lượng của Tổng cục nhằm xem xét tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống và tìm ra các cơ hội cải tiến cần thiết.

Phạm vi áp dụng:

Áp dụng đối với các cuộc họp định kỳ xem xét Hệ thống Quản lý chất lượng của Tổng cục thủy lợi.

Đơn vị chủ trì xây dựng: Văn phòng Tổng cục Thủy lợi.

Nội dung: Chi tiết xem tại file đính kèm.

File đính kèm :  Tải về
7
Quy trình Đăng ký sử dụng và điều xe ô tô
Lĩnh vực :  Hệ thống TCVN ISO
Nội dung : 

Mục đích:

- Quy trình đăng ký sử dụng và điều xe ô tô nhằm phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục, của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Tổng cục, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả, tiết kiệm.

- Quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm quản lý, sử dụng xe ô tô công của các đơn vị, cá nhân có liên quan.


Phạm vi áp dụng:

Quy trình này áp dụng cho các đơn vị, cá nhân thuộc khối cơ quan văn phòng Tổng cục.


Đơn vị chủ trì xây dựng:  Văn phòng Tổng cục Thủy lợi.


Nội dung: Chi tiết xem tại file đính kèm.

File đính kèm :  Tải về
8
Quy trình Cập nhật thông tin
Lĩnh vực :  Hệ thống TCVN ISO
Nội dung : 

Mục đích:

Quy trình này quy định các bước thực hiện để cập nhật thông tin lên Trang thông tin điện tử (Website) và/hoặc Cổng thông tin điện tử (Portal) của Tổng cục Thủy lợi, thuộc Hệ thống quản lý chất lượng của Tổng Cục Thủy lợi.

Phạm vi áp dụng:

Quy trình này áp dụng cho Ban biên tập Website/Portal và tất cả các cá nhân, đơn vị trực thuộc hoặc ngoài Tổng cục Thủy lợi cung cấp thông tin để đăng tải trên Website/Portal của Tổng cục; áp dụng đối với mọi loại thông tin được đăng tải trên Website/Portal.

Đơn vị chủ trì xây dựng: Văn phòng Tổng cục Thủy lợi.

Nội dung: Chi tiết xem tại file đính kèm.

File đính kèm :  Tải về
9
Quy trình Lập kế hoạch dự toán thu chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước hàng năm
Lĩnh vực :  Hệ thống TCVN ISO
Nội dung : 

Mục đích:

- Thống nhất nội dung, trình tự trong công tác lập kế hoạch và dự toán thu chi ngân sách hàng năm (hành chính sự nghiệp) đối với các nguồn kinh phí do Tổng cục Thủy lợi quản lý nhằm đảm bảo tuân thủ đúng thời gian và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Quy định rõ trách nhiệm về công việc, thời gian trong công tác lập kế hoạch và dự toán thu chi ngân sách hàng năm.

- Tránh chồng chéo trong giải quyết thủ tục, nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận tham gia thực hiện.

Phạm vi và đối tượng áp dụng:

- Phạm vi: áp dụng trong việc lập kế hoạch và dự toán thu chi ngân sách hàng năm (hành chính sự nghiệp) đối với các nguồn kinh phí do Tổng cục Thủy lợi quản lý.

- Đối tượng: áp dụng cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thủy lợi.

Đơn vị chủ trì xây dựng: Vụ Kế hoạch Tài chính

Nội dung: Chi tiết xem tại file đính kèm.

File đính kèm :  Tải về
10
Quy trình Tiếp nhận, thẩm tra, trình duyệt và tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm
Lĩnh vực :  Hệ thống TCVN ISO
Nội dung : 

Mục đích:

Quy định trình tự, thủ tục và cách thức thực hiện thủ tục tiếp nhận, thẩm tra, trình duyệt và tổng hợp báo cáo quyết toán, đảm bảo hoạt động này được thực hiện đúng với các quy định của pháp luật.

Phạm vi áp dụng:

- Là các khoản ngân sách nhà nước giao dự toán (chi thường xuyên, chi không thường xuyên, chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chi vốn đối ứng có tính chất hành chính, sự nghiệp), các khoản thu được để lại chi theo quy định.

- Quy định này không áp dụng đối vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các khoản chi từ ngân sách thuộc Chương trình Biển Đông – Hải đảo.

Đối tượng áp dụng của quy định này là các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thủy lợi và các tổ chức được giao sử dụng kinh phí ngân sách  do Tổng cục Thủy lợi quản lý (sau đây gọi chung là đơn vị dự toán). 

Đơn vị chủ trì xây dựng: Vụ Kế hoạch Tài chính.

Nội dung: Chi tiết xem tại file đính kèm.

File đính kèm :  Tải về
11
Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành
Lĩnh vực :  Hệ thống TCVN ISO
Nội dung : 

Mục đích:

Quy định trách nhiệm, nội dung và trình tự tổ chức thẩm tra hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành, nhằm đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành liên quan.


Phạm vi áp dụng:

- Áp dụng đối với tất cả dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc Tổng cục quản lý (bao gồm cả dự án do Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân cấp quản lý cho Tổng cục).

- Vụ Kế hoạch – Tài chính là đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện quy trình này.

Đơn vị chủ trì xây dựng: Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Nội dung: Chi tiết xem tại file đính kèm.

File đính kèm :  Tải về
12
Quy trình Thẩm định, trình duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi
Lĩnh vực :  Hệ thống TCVN ISO
Nội dung : 

Mục đích:

- Quy định trình tự việc tổ chức thẩm định, trình duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án thủy lợi;

- Quy định rõ trách nhiệm trong công việc.

Phạm vi áp dụng:

Áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản về thủy lợi do Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Đơn vị chủ trì xây dựng: Vụ Quản lý xây dựng cơ bản.

Nội dung: Chi tiết xem tại file đính kèm.

File đính kèm :  Tải về
13
Quy trình Trình duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án đầu tư
Lĩnh vực :  Hệ thống TCVN ISO
Nội dung : 

Mục đích

- Quy định trình tự trình duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án đầu tư;

- Quy định rõ trách nhiệm trong công việc.


Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho các dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi và nước sạch nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Tổng cục Thuỷ lợi quản lý.


Đơn vị chủ trì xây dựng: Vụ Quản lý xây dựng cơ bản.

Nội dung: Chi tiết xem tại file đính kèm.

File đính kèm :  Tải về
14
Quy trình Quản lý triển khai các đề tài, dự án khoa học, công nghệ và môi trường lĩnh vực thủy lợi
Lĩnh vực :  Hệ thống TCVN ISO
Nội dung : 

Mục đích:

- Xác định rõ cơ chế quản lý công tác triển khai khoa học, công nghệ và môi trưêng lĩnh vực thủy lợi phù hợp với quy định của Nhà nước và cơ chế quản lý hiện nay của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đảm bảo công tác khoa học công nghệ thuỷ lợi đáp ứng được yêu cầu là nền tảng quan trọng để giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định, kế hoạch phát triển của ngành thuỷ lợi.

- Đảm bảo được tính pháp lý, kịp thêi, đầy đủ, tin cậy và định lượng cao của thông tin khoa học công nghệ thủy lợi.

- Đảm bảo công tác khoa học công nghệ thuỷ lợi phải có tính kế thừa, đồng bộ và toàn diện trên nhiều lĩnh vực liên quan đến công tác thuỷ lợi, phạm vi toàn quốc phôc vô quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.


Phạm vi áp dụng:

Quy chế này quy định thủ tôc, trình tự xác định nhiệm vô khoa học công nghệ, tuyển chọn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá, và nghiệm thu kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm lĩnh vực thủy lợi do Tổng côc Thủy lợi quản lý.

Quy chế này áp dông đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vô khoa học và công nghệ lĩnh vực thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Đơn vị chủ trì xây dựng: Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Nội dung: Chi tiết xem tại file đính kèm.

File đính kèm :  Tải về
15
Quy trình Quản lý triển khai các dự án quy hoạch thủy lợi
Lĩnh vực :  Hệ thống TCVN ISO
Nội dung : 

Mục đích:

Thống nhất trình tự và cách thức triển khai các dự án quy hoạch thủy lợi thuộc thẩm quyền của Tổng cục thủy lợi.


Phạm vi áp dụng:

Áp dụng đối với việc quản lý các dự án quy hoạch thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi thuộc thẩm quyền của Tổng cục.

Vụ Quản lý nguồn nước và Nước sạch Nông thôn phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu giúp lãnh đạo thực hiện quy trình này.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn.

Nội dung: Chi tiết xem tại file đính kèm.

File đính kèm :  Tải về
16
Quy trình Quản lý triển khai các dự án điều tra cơ bản thủy lợi
Lĩnh vực :  Hệ thống TCVN ISO
Nội dung : 

Mục đích:

Thống nhất trình tự và cách thức triển khai các dự án quy hoạch thủy lợi thuộc thẩm quyền của Tổng cục thủy lợi.

Phạm vi áp dụng:

Áp dụng đối với việc quản lý các dự án quy hoạch thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi thuộc thẩm quyền của Tổng cục.

Vụ Quản lý nguồn nước và Nước sạch Nông thôn phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu giúp lãnh đạo thực hiện quy trình này.

Đơn vị chủ trì xây dựng: Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn.

Nội dung: Chi tiết xem tại file đính kèm.

File đính kèm :  Tải về
17
Quy trình Rà soát văn bản quy phạm pháp luật
Lĩnh vực :  Hệ thống TCVN ISO
Nội dung : 

Mục đích:

- Quy định trình tự việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục Thủy lợi.

- Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị, cá nhân có liên quan.


Phạm vi áp dụng:

Áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Thủy lợi.


Đơn vị chủ trì xây dựng: Vụ Pháp chế Thanh tra.


Nội dung: Chi tiết xem tại file đính kèm.

File đính kèm :  Tải về
18
Quy trình Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Lĩnh vực :  Hệ thống TCVN ISO
Nội dung : 

Mục đích:

- Thống nhất nội dung, trình tự và các bước thực hiện để thực hiện cấp giấy phép cho các hoạt động phải có phép trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.

- Áp dụng quy trình có tác dụng tránh được sự chồng chéo trong giải quyết thủ tục, nâng cao trách nhiệm và tăng sự phối hợp giữa các bộ phận tham gia thực hiện.


Phạm vi áp dụng:

Quy trình này áp dụng đối với thủ tục cấp phép các hoạt động phải có phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.


Đơn vị chủ trì xây dựng: Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập.

Nội dung: Chi tiết xem tại file đính kèm.

File đính kèm :  Tải về
19
Quy trình Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Lĩnh vực :  Hệ thống TCVN ISO
Nội dung : 

Mục đích:

- Thống nhất nội dung, trình tự và các bước thực hiện để thực hiện gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động phải có phép trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.

- Áp dụng quy trình có tác dụng tránh được sự chồng chéo trong giải quyết thủ tục, nâng cao trách nhiệm và tăng sự phối hợp giữa các bộ phận tham gia thực hiện.


Phạm vi áp dụng:

Quy trình này áp dụng đối với thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động phải có phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của Tổng cục thủy lợi.


Đơn vị chủ trì xây dựng: Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập.

Nội dung: Chi tiết xem tại file đính kèm.

File đính kèm :  Tải về
20
Quy trình Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
Lĩnh vực :  Hệ thống TCVN ISO
Nội dung : 

Mục đích:

- Thống nhất nội dung, trình tự và các bước thực hiện để thực hiện cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi.

- Áp dụng quy trình có tác dụng tránh được sự chồng chéo trong giải quyết thủ tục, nâng cao trách nhiệm và tăng sự phối hợp giữa các bộ phận tham gia thực hiện.


Phạm vi áp dụng:

Quy trình này áp dụng đối với thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền của Tổng cục Thủy lợi quản lý.


Đơn vị chủ trì xây dựng: Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập.

Nội dung: Chi tiết xem tại file đính kèm.

File đính kèm :  Tải về
12
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE