Ngày 19/12, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Thủy lợi năm 2018 tại Quyết định số 268/QĐ-TCTL-VPTC.

Nhằm triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của Tổng cục năm 2018 có trọng tâm, trọng điểm, kế hoạch CCHC được xây dựng với 5 mục tiêu cụ thể.

Một là, hoàn thành kế hoạch xây dựng chương trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Tổng cục. Đặc biệt trong năm 2018, Tổng cục hoàn thiện xây dựng và ban hành 03 Nghị định và 01 Thông tư hướng dẫn Luật Thủy lợi đã được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2017; tiếp tục đơn giản hóa TTHC thực hiện xã hội hóa dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường nâng cao chất lượng xử lý, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Hai là, hoàn thiện tổ chức ngành Thủy lợi ở địa phương theo chức năng, nhiệm vụ mới của Tổng cục; đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức; triển khai đề án vị trí việc làm; tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực thủy lợi...

Ba là, tổ chức triển khai thực hiện xã hội hóa dịch vụ công; công tác quản lý tài chính được cải tiến, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.

Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo điều hành của Tổng cục và của các cơ quan đơn vị trực thuộc. Tiếp tục triển khai thực hiện, áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 của Tổng cục. Từng bước triển khai việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo chương trình, kế hoạch chung của Bộ đã phê duyệt.

Năm là, đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành CCHC của Tổng cục, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, thủ trưởng đơn vị, sự phối hợp của tổ chức đoàn thể trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch CCHC của Tổng cục.

Kế hoạch gồm 7 nội dung, lĩnh vực theo quy định, với 54 nhiệm vụ, 111 hoạt động/sản phẩm. Trong đó, về cải cách thể chế gồm 7 nhiệm vụ với 16 hoạt động; cải cách thủ tục hành chính gồm 7 nhiệm vụ, 15 hoạt động; cải cách tổ chức bộ máy gồm 4 nhiệm vụ, 8 hoạt động ; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức gồm 7 nhiệm vụ, 11 hoạt động; cải cách tài chính công 8 nhiệm vụ, 9 hoạt động; hiện đại hóa hành chính gồm 11 nhiệm vụ, 28 hoạt động; cuối cùng là công tác chỉ đạo điều hành với 10 nhiệm vụ, 24 hoạt động.

Chi tiết kế hoạch tải về tại đây./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE