Ngày 29/6/2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký, ban hành Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung TTHC thay thế về lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Quyết định nêu rõ Danh mục TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm 09 TTHC. Trong đó: 03 TTHC cấp Trung ương, 04 TTHC cấp tỉnh, 01 TTHC cấp huyện, 01 TTHC cấp xã. Danh mục TTHC được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm 21 TTHC. Trong đó 08 TTHC cấp Trung ương, 13 TTHC cấp tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 và bãi bỏ các TTHC được công bố tại Quyết định số 4440/QĐ-BNN-TCTL ngày 28/10/2016 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực thủy lợi.

Mời tải về Quyết định 2525/QĐ-BNN-TCTL./.

VPTC

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE