Ngày 22/11/2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký, ban hành Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Công bố kèm theo Quyết định này là 14 TTHC mới ban hành, trong đó 03 TTHC cấp Trung ương, 05 TTHC cấp tỉnh, 04 TTHC cấp huyện và 02 TTHC cấp xã.

Sửa đổi tên 04 TTHC cấp Trung ương và 04 TTHC cấp tỉnh được quy định tại Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế về lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời tải về Quyết định 4638/QĐ-BNN-TCTL./.

TCTL

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE