Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 08/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Công trình thủy lợi.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Cục có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng;

a) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Cục trưởng, Phó Cục trưởng; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc Cục Quản lý công trình thủy lợi theo phân cấp quản lý của Bộ trưởng và quy định của pháp luật.

b) Cục trưởng có trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức tham mưu trực thuộc Cục; trình Tổng cục trưởng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trực thuộc.

c) Cục trưởng điều hành hoạt động của Cục, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Cục. Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Cục trưởng và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Các tổ chức tham mưu:

a) Văn phòng Cục;

b) Phòng Quản lý công trình; 

c) Phòng Kinh tế thủy lợi;

d) Phòng Thủy lợi cơ sở.

3. Chi cục Quản lý công trình thủy lợi miền Nam, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. Cục trưởng Cục Quản lý công trình thủy lợi xây dựng Đề án thành lập Chi cục trình Tổng cục trưởng khi có đủ điều kiện.

4. Văn phòng Cục có Chánh văn phòng và không quá 02 Phó Chánh văn phòng; các phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng; Chi cục có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng do Cục trưởng Cục Quản lý công trình thủy lợi bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý của Tổng cục trưởng và quy định của pháp luật./.

Tải về Quyết định số 08/QĐ-TCTL-VP

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC:

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Di động Email
Lãnh đạo vụ:
1 Nguyễn Hồng Khanh Cục trưởng 08043432 0913089446 KhanhNH@wrd.gov.vn
2 Nguyễn Việt Anh Phó Cục trưởng 08049094 0913544885 nguyenvietanh@wrd.gov.vn
Văn phòng Cục
3 Đặng Văn Thưởng Chánh văn phòng Cục 08049091 0912365608 ThuongDV@wrd.gov.vn
4 Trần Nhật Lệ Chuyên viên 0903431856 letn@wrd.gov.vn
Phòng Kinh tế thủy lợi:
5 Chu Thị Thu Huyền Phó trưởng phòng, phụ trách 0935731965 HuyenCTT@wrd.gov.vn
6 Lê Thị Lan Chuyên viên 0904466009 lanlttv@wrd.gov.vn
7 Nguyễn Hồng Quân Chuyên viên 0983305375 quannh.tl@wrd.gov.vn
8 Nguyễn Đức Việt Chuyên viên 0987507907 vietnd@wrd.gov.vn
Phòng Quản lý công trình
9 Nguyễn Mạnh Hùng Trưởng phòng 0437335711
0437335712
0913379730 HungNM@wrd.gov.vn
10 Trần Minh Tuyến Chuyên viên chính 0912157408 TuyenTM@wrd.gov.vn
11 Đào Kim Dung Chuyên viên 0936053052 DungDK@wrd.gov.vn
12 Vũ Thị Thuỳ Linh Chuyên viên 0988468740 linhvtt@wrd.gov.vn
Phòng Thủy lợi cơ sở
13 Lê Thị Bích Thuận Trưởng phòng 08049094 0983095097 thuanltb@wrd.gov.vn
14 Lê Hồng Hải Chuyên viên 0913348890 hailh@wrd.gov.vn
15 Nguyễn Thành Kiên Chuyên viên 0906265550 kiennt@wrd.gov.vn
16 Nguyễn Văn Hùng Chuyên viên 0912177103 hungnv@wrd.gov.vn

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE