Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 08/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Công trình thủy lợi.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Cục có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng;

a) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Cục trưởng, Phó Cục trưởng; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc Cục Quản lý công trình thủy lợi theo phân cấp quản lý của Bộ trưởng và quy định của pháp luật.

b) Cục trưởng có trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức tham mưu trực thuộc Cục; trình Tổng cục trưởng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trực thuộc.

c) Cục trưởng điều hành hoạt động của Cục, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Cục. Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Cục trưởng và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Các tổ chức tham mưu:

a) Văn phòng Cục;

b) Phòng Quản lý công trình; 

c) Phòng Kinh tế thủy lợi;

d) Phòng Thủy lợi cơ sở.

3. Chi cục Quản lý công trình thủy lợi miền Nam, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. Cục trưởng Cục Quản lý công trình thủy lợi xây dựng Đề án thành lập Chi cục trình Tổng cục trưởng khi có đủ điều kiện.

4. Văn phòng Cục có Chánh văn phòng và không quá 02 Phó Chánh văn phòng; các phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng; Chi cục có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng do Cục trưởng Cục Quản lý công trình thủy lợi bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý của Tổng cục trưởng và quy định của pháp luật./.

Tải về Quyết định số 08/QĐ-TCTL-VP

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC:

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan
Lãnh đạo vụ:
1 Nguyễn Hồng Khanh Cục trưởng 08043432
2 Nguyễn Việt Anh Phó Cục trưởng 08049094
Văn phòng Cục
3 Đặng Văn Thưởng Chánh Văn phòng Cục 08049091
4 Lê Thị Lan Kế toán trưởng
5 Trần Nhật Lệ Chuyên viên
Phòng Kinh tế thủy lợi:
6 Chu Thị Thu Huyền Phó trưởng phòng, phụ trách
7 Nguyễn Hồng Quân Chuyên viên
8 Nguyễn Hà Việt Chuyên viên
9 Nguyễn Đức Việt Chuyên viên
Phòng Quản lý công trình
10 Nguyễn Mạnh Hùng Trưởng phòng 0437335711
0437335712
11 Trần Minh Tuyến Phó Trưởng phòng
12 Đào Kim Dung Chuyên viên
13 Vũ Thị Thuỳ Linh Chuyên viên
Phòng Thủy lợi cơ sở
14 Lê Thị Bích Thuận Trưởng phòng 08049094
15 Lê Hồng Hải Chuyên viên
16 Nguyễn Văn Hùng Chuyên viên

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE