Trung tâm Chính sách và KTTL

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 09/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi.

Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 09/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi.
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE