Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 09/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc được bổ nhiệm, miễn miệm theo quy định.

2. Bộ máy tổ chức của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật thủy lợi có 06 phòng:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

c) Phòng Chính sách và Cơ sở dữ liệu;

d) Phòng Kỹ thuật công trình;

đ) Phòng Kiểm định chất lượng công trình;

e) Phòng Chuyển giao công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Các Phòng thuộc khoản 2 Điều này có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục./.

Tải về Quyết định số 09/QĐ-TCTL-VP

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC:

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Di động Email
           Lãnh đạo Trung tâm:
1 Nguyễn Văn Lợi Giám đốc 0904087367 LoiNV@wrd.gov.vn
2 Nguyễn Văn Khuyến Phó giám đốc 0913295661 khuyennv@wrd.gov.vn
Phòng Tổ chức - Hành chính:
3 Hà Quang Dũng Trưởng phòng 0437335700 0936911651 DungHQ@wrd.gov.vn
4 Nguyễn Anh Tuấn 0912269962 TuanDQ@wrd.gov.vn
5 Vũ Thị Phương Thảo 01666689088
6 Mai Thị Ngọc Diệu 0933929686
7 Đặng Quang Tuấn 0914764888
8 Quách Thành Trung 0904870990
9 Trần Văn Kiên 0915843618
Phòng Kế toán:
10 Lê Hồng Loan 0437335705 0985194414
11 Trần Thị Thu Hường 0914319874
12 Nguyễn Thị Hoa Huệ 0936481496
Phòng Kế hoạch-Tổng hợp
13 Trần Anh Trung Trưởng phòng 0437339752 0912991368
14 Nguyễn Ngọc Cương 0916281165
15 Lê Ngọc Đẩu 0984084409
16 Đặng Thùy Dương 0984895799
17 Phan Thị Thanh Thủy 0989978810
18 Nguyễn Bá Hưng 0967237399
19 Trần Thị Uyên 0982610398
Phòng Kỹ thuật đê điều và Phòng chống thiên tai:
20 Nguyễn Thành Kiên P. TP, phụ trách 0979735040
21 Phạm Tuấn Sơn 0936538583
22 Phạm An Trung 0904653739
23 Trịnh Văn Khoa 0989373787
24 Mai Thị Thanh Nga 0982702583
25 Nguyễn Thu Hương 0976732120
26 Nguyễn Đức Thành 0985753281
27 Dương Trường Giang 0973708222
28 Nguyễn Tuấn Anh 0979752707
29 Lê Đức Anh 0917973638
30 Mai Thị Ngân Anh 0982421383
31 Phạm Thị Nhung 0988913934
32 Hoàng Ngọc Bình 0976444425
33 Trần Đức Hưng 0975899938
34 Phạm Văn Điệp 0984665004
35 Nguyễn Đình Tô 0904882426
36 Vũ Hồng Thảo 0936600066
Phòng Kỹ thuật Thủy lợi và An toàn đập:
37 Nguyễn Nhân Quân 0975651128
38 H. Kim Minh Tuấn 0915003863
39 Phan Hồng Thái 0983835186
40 Trần Đức Cảnh 0977808505
41 Đặng Quốc Toản 0944194990
42 Bùi Ngọc Hương 0989041084
43 Trịnh Duy Linh 0914869847
44 Nguyễn Việt Phương 0912717779
Phòng Chuyển giao công nghệ và Hợp tác quốc tế:
45 Nguyễn Hồng Quân P. TP, phụ trách 0983305375
46 Mai Thị Hà 0977222840
47 Đào Trọng Hướng 0988900344
48 Lê Hoài Nam 01687680866
49 Đỗ Minh Hoàng 0912083456
50 Nguyễn Văn Cường 0989857083
51 Nguyễn Thị Phong 01679040628
Phòng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng:
52 Nguyễn Văn Dân Trưởng phòng 0983654559
53 Nguyễn Văn Lợi 0946912636
54 Phạm Tuấn 0912419018
55 Nguyễn Tuấn Nghĩa 0978953528
56 Trần Quang Tuấn 0988133383
57 Ngô Ngọc Thanh 0975839748
58 Nguyễn Văn Xuân 0917395991
Tổ cơ sở dữ liệu
59 Trần Đức Cảnh 0977808505
60 Nguyễn Huy Đại 0936668199
61 Nguyễn Hữu Vân 0985982356
62 Nguyễn Đức Thiệu 0973708222
Tổ bảo vệ
63 Trần Đắc Vinh Tổ trưởng, tổ Bảo vệ 54/102 Trường Chinh 0438685639 0904000299
64 Nguyễn Văn Hòa Bảo vệ 0169626555
65 Nguyễn Hữu Lai Bảo vệ 0947101403
66 Lê Văn Chính Bảo vệ 0915361950

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE