Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 09/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc được bổ nhiệm, miễn miệm theo quy định.

2. Bộ máy tổ chức của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật thủy lợi có 06 phòng:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

c) Phòng Chính sách và Cơ sở dữ liệu;

d) Phòng Kỹ thuật công trình;

đ) Phòng Kiểm định chất lượng công trình;

e) Phòng Chuyển giao công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Các Phòng thuộc khoản 2 Điều này có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục./.

Tải về Quyết định số 09/QĐ-TCTL-VP

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC:

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan
           Lãnh đạo Trung tâm:
1 Nguyễn Văn Lợi Giám đốc
Nguyễn Văn Khuyến Phó Giám đốc  
3 Nguyễn Thái Hà Phó Giám đốc
Phòng Tổ chức - Hành chính:
4 Hà Quang Dũng Trưởng phòng 0437335700
5 Nguyễn Anh Tuấn
6 Vũ Thị Phương Thảo
7 Mai Thị Ngọc Diệu
8 Đặng Quang Tuấn
9 Quách Thành Trung
10 Trần Văn Kiên
Phòng Kế toán:
11 Lê Hồng Loan 0437335705
12 Trần Thị Thu Hường
13 Nguyễn Thị Hoa Huệ
Phòng Kế hoạch-Tổng hợp
14 Trần Anh Trung Trưởng phòng 0437339752
15 Nguyễn Ngọc Cương
16 Lê Ngọc Đẩu
17 Đặng Thùy Dương
18 Phan Thị Thanh Thủy
19 Nguyễn Bá Hưng
20 Trần Thị Uyên
Phòng Kỹ thuật đê điều và Phòng chống thiên tai:
20 Nguyễn Thành Kiên P. TP, phụ trách
21 Phạm Tuấn Sơn
22 Phạm An Trung
23 Trịnh Văn Khoa
24 Mai Thị Thanh Nga
25 Nguyễn Thu Hương
26 Nguyễn Đức Thành
27 Dương Trường Giang
28 Nguyễn Tuấn Anh
29 Lê Đức Anh
30 Mai Thị Ngân Anh
31 Phạm Thị Nhung
32 Hoàng Ngọc Bình
33 Trần Đức Hưng
34 Phạm Văn Điệp
35 Nguyễn Đình Tô
36 Vũ Hồng Thảo
Phòng Kỹ thuật Thủy lợi và An toàn đập:
37 Nguyễn Nhân Quân
38 H. Kim Minh Tuấn
39 Phan Hồng Thái
40 Trần Đức Cảnh
41 Đặng Quốc Toản
42 Bùi Ngọc Hương
43 Trịnh Duy Linh
44 Nguyễn Việt Phương
Phòng Chuyển giao công nghệ và Hợp tác quốc tế:
45 Nguyễn Hồng Quân P. TP, phụ trách
46 Mai Thị Hà
47 Đào Trọng Hướng
48 Lê Hoài Nam
49 Đỗ Minh Hoàng
50 Nguyễn Văn Cường
51 Nguyễn Thị Phong
Phòng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng:
52 Nguyễn Văn Dân Trưởng phòng
53 Nguyễn Văn Lợi
54 Phạm Tuấn
55 Nguyễn Tuấn Nghĩa
56 Trần Quang Tuấn
57 Ngô Ngọc Thanh
58 Nguyễn Văn Xuân
Tổ cơ sở dữ liệu
59 Trần Đức Cảnh
60 Nguyễn Huy Đại
61 Nguyễn Hữu Vân
62 Nguyễn Đức Thiệu
Tổ bảo vệ
63 Trần Đắc Vinh Tổ trưởng, tổ Bảo vệ 54/102 Trường Chinh 0438685639
64 Nguyễn Văn Hòa Bảo vệ
65 Nguyễn Hữu Lai Bảo vệ
66 Lê Văn Chính Bảo vệ

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE