Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 06/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ An toàn đập, thay thế Quyết định số 18/QĐ-TCTL ngày 09/01/2015.

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Vụ An toàn đập là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thủy lợi, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Tổng cục trưởng quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Tổng cục trưởng:

a) Chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; các chương trình, đề án, dự án, cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản cá biệt về an toàn đập, hồ chứa nước theo phân công của Tổng cục trưởng;

b) Quy trình vận hành hồ chứa nước; phương án, phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước do Bộ quản lý;

c) Biện pháp xử lý sự cố, huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để bảo đảm an toàn đập, cứu hộ đập do Bộ quản lý;

d) Kết quả kiểm định an toàn đập do Bộ quản lý; đề xuất chủ trương đầu tư các dự án bảo trì, khắc phục sự cố, nâng cấp, hiện đại hóa đập, hồ chứa nước thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

đ) Kết quả đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước; phương án tích nước hồ chứa nước và giải pháp bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước do Bộ quản lý. 

2. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện:

a) Các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về an toàn đập thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

b) Quan trắc, dự báo khí tượng, thủy văn chuyên dùng đối với các hồ chứa nước thủy lợi;

c) Quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa thủy lợi; phương án, phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước thủy lợi; kiểm định an toàn đập thủy lợi;

d) Giải pháp bảo trì, khắc phục sự cố, nâng cấp bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi.

3. Chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện:

a) Kiểm tra thường xuyên, đột xuất và định kỳ đối với đập, hồ chứa nước thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục theo quy định của pháp luật;

b) Quan trắc, dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn chuyên dùng các đập, hồ chứa nước do Bộ quản lý;

c) Vận hành hồ chứa, vận hành liên hồ chứa, bảo vệ đập, kiểm tra, kiểm định an toàn các đập do Bộ quản lý;

d) Đánh giá an toàn đập, phương án tích nước và giải pháp bảo đảm an toàn các đập, hồ chứa nước do Bộ quản lý; 

đ) Bảo trì, khắc phục sự cố đập, hồ chứa nước thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

4. Quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa đập, hồ chứa nước thủy lợi:

a) Chủ trì quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình, đề án bảo đảm an toàn hồ chứa nước và dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập;

b) Quản lý đầu tư xây dựng các dự án bảo trì, nâng cấp, hiện đại hóa các đập, hồ chứa nước thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

5. Điều tra, xây dựng, rà soát, bổ sung cơ sở dữ liệu về an toàn đập theo quy định của pháp luật.

6. Tổng hợp báo cáo đánh giá hiện trạng an toàn đập thủy lợi trước mùa mưa, lũ hàng năm.

7. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, hợp tác quốc tế về an toàn công trình thủy lợi trong phạm vi quản lý của Tổng cục.

8. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý an toàn đập; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý an toàn đập và vận hành hồ chứa.

9. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch, đề án cải cách hành chính của Tổng cục; Phối hợp thực hiện công tác thanh tra,  kiểm tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

10. Xây dựng, trình Tổng cục đề án vị trí việc làm, cơ cấu và số lượng công chức; Quản lý công chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Tải về Quyết định số 06/QĐ-TCTL-VP
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE