Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 06/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ An toàn đập, thay thế Quyết định số 18/QĐ-TCTL ngày 09/01/2015.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và không quá 02 Phó Vụ trưởng do Tổng cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định:

a) Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Vụ; bố trí công chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức Vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo phân công của Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tải về Quyết định số 06/QĐ-TCTL-VP

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC:

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Di động Email
Lãnh đạo vụ:
1 Nguyễn Đăng Hà Vụ trưởng 0913351898 hand@wrd.gov.vn
2 Lê Văn Dương Phó Vụ Trưởng 024 37335704 0913292431 duonglv@wrd.gov.vn
Chuyên viên: 024 37335704
4 Cầm Thị Lan Hương Chuyên Viên 0906216272 huongctl@wrd.gov.vn
5 Trần Công Định Chuyên Viên 0988277889 dinhtc@wrd.gov.vn
6 Nguyễn Văn Hải Chuyên Viên 0912681589 Nguyenvanhai@wrd.gov.vn
7 Bùi Thị Thu Hà Chuyên Viên 0975839945 habtt@wrd.gov.vn
8 Lê Mạnh Hùng Chuyên Viên 0919188980 lmhung@wrd.gov.vn
9 Chuyên gia nhật- phòng 2017 024 37335710

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE