Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Thủy lợi

Ngày 03/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 58/3014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Thủy lợi theo Quyết định 58/2014/QĐ-TTg

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Thủy lợi được quy định tại Quyết định số 58/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ (thay thế Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010).

Chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thủy Lợi theo Quyết định 03/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010

Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 1 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, Quyền hạn và cơ cấu Tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn