Đơn vị trực thuộc

Cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam

Quyết định số 79/QĐ-TCTL ngày 10 tháng 6 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam

Quyết định số 79/QĐ-TCTL ngày 10 tháng 6 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Quy hoạch Thủy lợi

Quyết định số 36/QĐ-TCTL ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Thủy lợi

Cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão

Quyết định số 12/QĐ-TCTL ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão

Chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão

Quyết định số 12/QĐ-TCTL ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão

Cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý xây dựng cơ bản (sửa đổi)

Cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý xây dựng cơ bản được quy định tại Quyết định số 11/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Quản lý xây dựng cơ bản (sửa đổi)

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Quản lý xây dựng cơ bản, được quy định tại Quyết định số 11/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 54/QĐ-TCTL ngày 26/5/2010.

Cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý nguồn nước & NSNT (sửa đổi)

Cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý nguồn nước và Nước sạch nông thôn được quy định tại Quyết định 10/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Quản lý nguồn nước & NSNT (sửa đổi)

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn, được quy định tại Quyết định số 10/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và thay thế Quyết định số 51/QĐ-TCTL ngày 26/5/2010.

Cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập

Cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập được quy định tại Quyết định số 18/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015.
123