Đơn vị trực thuộc

Cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống thiên tai

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống thiên tai trực thuộc Tổng cục Thủy lợi được quy định tại Quyết định số 5349/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/12/2014 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNNT.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Phòng, chống thiên tai

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống thiên tai trực thuộc Tổng cục Thủy lợi được quy định tại Quyết định số 5349/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/12/2014 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNNT. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 12/QĐ-TCTL ngày 31/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống lụt bão.

Cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý đê điều

Cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý đê điều, được quy định tại Quyết định số 17/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Quản lý đê điều

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Quản lý đê điều được quy định tại Quyết định số 17/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam

Quyết định số 79/QĐ-TCTL ngày 10 tháng 6 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam

Quyết định số 79/QĐ-TCTL ngày 10 tháng 6 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Quy hoạch Thủy lợi

Quyết định số 36/QĐ-TCTL ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Thủy lợi

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai (sửa đổi)

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai được quy định tại Quyết định số 16/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015, thay thế Quyết định số 14/QĐ-TCTL ngày 31/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai (sửa đổi)

Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai được quy định tại Quyết định số 16/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14/QĐ-TCTL ngày 31/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ thủy lợi (sửa đổi)

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ thủy lợi được quy định tại Quyết định số 80/QĐ-TCTL-VP ngày 09/2/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (thay thế Quyết định số 15/QĐ-TCTL ngày 31/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi)
123...Trang cuối