Đơn vị trực thuộc

Cơ cấu tổ chức của Vụ An toàn đập

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 06/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ An toàn đập, thay thế Quyết định số 18/QĐ-TCTL ngày 09/01/2015.

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Vụ An toàn đập

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 06/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ An toàn đập, thay thế Quyết định số 18/QĐ-TCTL ngày 09/01/2015.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 09/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi.

Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 09/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi.

Cơ cấu tổ chức của Vụ Xây dựng cơ bản

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 04/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Xây dựng cơ bản, thay thế Quyết định số 11/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015.

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Vụ Xây dựng cơ bản

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 04/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Xây dựng cơ bản, thay thế Quyết định số 11/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015.

Cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý công trình thủy lợi

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 08/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Công trình thủy lợi.

Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Cục Quản lý công trình thủy lợi

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 08/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Công trình thủy lợi.

Cơ cấu tổ chức của Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 05/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn, thay thế Quyết định số 10/QĐ-TCTL ngày 09/01/2015.

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 05/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn, thay thế Quyết định số 10/QĐ-TCTL ngày 09/01/2015.
123...Trang cuối
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE