Đơn vị trực thuộc

Cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 01/QĐ-TCTL-VP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính, thay thế Quyết định số 60/QĐ-TCTL ngày 27/01/2014 .

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Kế hoạch, Tài chính

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 01/QĐ-TCTL-VP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính, thay thế Quyết định số 60/QĐ-TCTL ngày 27/01/2014.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Tổng cục theo Quyết định 07/QĐ-TCTL-VP

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 07/QĐ-TCTL-VP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục, thay thế Quyết định số 09/QĐ-TCTL ngày 09/01/2015.

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục theo Quyết định 07/QĐ-TCTL-VP

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 07/QĐ-TCTL-VP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục, thay thế Quyết định số 09/QĐ-TCTL ngày 09/01/2015.

Cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam

Quyết định số 79/QĐ-TCTL ngày 10 tháng 6 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam

Quyết định số 79/QĐ-TCTL ngày 10 tháng 6 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Quy hoạch Thủy lợi

Quyết định số 36/QĐ-TCTL ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Thủy lợi

Cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão

Quyết định số 12/QĐ-TCTL ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão

Chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão

Quyết định số 12/QĐ-TCTL ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão

Cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý xây dựng cơ bản (sửa đổi)

Cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý xây dựng cơ bản được quy định tại Quyết định số 11/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.
123