Cục Phòng, chống thiên tai

Cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống thiên tai

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống thiên tai trực thuộc Tổng cục Thủy lợi được quy định tại Quyết định số 5349/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/12/2014 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNNT.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Phòng, chống thiên tai

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống thiên tai trực thuộc Tổng cục Thủy lợi được quy định tại Quyết định số 5349/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/12/2014 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNNT. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 12/QĐ-TCTL ngày 31/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống lụt bão.