TT Phòng tránh & GNTT

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai (sửa đổi)

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai được quy định tại Quyết định số 16/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015, thay thế Quyết định số 14/QĐ-TCTL ngày 31/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai (sửa đổi)

Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai được quy định tại Quyết định số 16/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14/QĐ-TCTL ngày 31/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.