TT Tư vấn & CGCN TL

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ thủy lợi (sửa đổi)

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ thủy lợi được quy định tại Quyết định số 80/QĐ-TCTL-VP ngày 09/2/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (thay thế Quyết định số 15/QĐ-TCTL ngày 31/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi)

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ thủy lợi (sửa đổi)

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ thủy lợi được quy định tại Quyết định số 80/QĐ-TCTL-VP ngày 09/2/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (thay thế Quyết định số 15/QĐ-TCTL ngày 31/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi)