Văn phòng Tổng cục

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Tổng cục

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 07/QĐ-TCTL-VP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục, thay thế Quyết định số 09/QĐ-TCTL ngày 09/01/2015.

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 07/QĐ-TCTL-VP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục, thay thế Quyết định số 09/QĐ-TCTL ngày 09/01/2015.
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE