Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 07/QĐ-TCTL-VP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục, thay thế Quyết định số 09/QĐ-TCTL ngày 09/01/2015.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục có Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng do Tổng Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

a) Chánh Văn phòng Tổng cục điều hành hoạt động của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Tổng cục; quy định nhiệm vụ của các phòng thuộc Văn phòng; chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Văn phòng Tổng cục; bố trí công chức và người lao động phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo phân công của Chánh Văn phòng; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Tổ chức cán bộ;

b) Phòng Tổng hợp;

c) Phòng Hành chính, Quản trị;

d) Phòng Kế toán.

Các Phòng có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý của Tổng cục và quy định của pháp luật.

3. Công chức, người lao động thuộc Văn phòng Tổng cục thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tải về Quyết định số 07/QĐ-TCTL-VP

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan
Lãnh đạo Văn phòng:
1 Nguyễn Hữu Phú Phó Chánh VP- Phụ trách Văn phòng 024 37347099
2  Lê Thị Hảo Phó Chánh Văn phòng  
Phòng Hành chính Quản trị:
3 Nguyễn Quang Hùng Trưởng phòng 08043619
4 Phạm Thị Mỹ Lệ Phó trưởng phòng 024 37335706
5 Hoàng Thị Hồng Ngọc Chuyên viên
6 Nguyễn Xuân Thắng Lái xe 024 37338780
7 Trần Quang Sơn Lái xe
8 Lê Đức Châu Lái xe
9 Nguyễn Mạnh Tú Chuyên viên
10 Lê Thị Cúc NV Hợp đồng
Phòng Tổng hợp:
11 Lê Thị Lan Trưởng phòng 024 37335780
12 Trần Thị Long Chuyên viên
13 Bùi Ngọc Hương Chuyên viên
Phòng Tổ chức cán bộ:
14 Trần Duy Đông Phó Trưởng phòng phụ trách 024 37349764
15 Trần Lan Anh Chuyên viên
Phòng Kế toán:
16 Nguyễn Thị Thanh Cát Phó Trưởng phòng phụ trách
17 Đặng Thị Hoa Kế toán viên 024 32444799
18 Hoàng Thùy Linh Chuyên viên
Đại diện VPTC tại TP. Hồ Chí Minh:
19 Nguyễn Đình Phiếm Phụ trách VP phía Nam 0838571337
20 Đinh Thế Quang Chuyên viên

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE