Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 07/QĐ-TCTL-VP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục, thay thế Quyết định số 09/QĐ-TCTL ngày 09/01/2015.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục có Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng do Tổng Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

a) Chánh Văn phòng Tổng cục điều hành hoạt động của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Tổng cục; quy định nhiệm vụ của các phòng thuộc Văn phòng; chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Văn phòng Tổng cục; bố trí công chức và người lao động phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo phân công của Chánh Văn phòng; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Tổ chức cán bộ;

b) Phòng Tổng hợp;

c) Phòng Hành chính, Quản trị;

d) Phòng Kế toán.

Các Phòng có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý của Tổng cục và quy định của pháp luật.

3. Công chức, người lao động thuộc Văn phòng Tổng cục thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tải về Quyết định số 07/QĐ-TCTL-VP

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Di động Email
Lãnh đạo Văn phòng:
1 Nguyễn Hữu Phú Phó Chánh VP- Phụ trách văn phòng 024 37347099 0916521129 phunh@wrd.gov.vn
Phòng Hành chính Quản trị:
2 Nguyễn Quang Hùng Trưởng phòng 08043619 0912894558 HungNQ@wrd.gov.vn
3 Phạm Thị Mỹ Lệ Phó trưởng phòng 024 37335706 0943759789 LePTM@wrd.gov.vn
4 Hoàng Thị Hồng Ngọc Chuyên viên 01239761268 ngochth@wrd.gov.vn
5 Lê Phong Quang Chuyên viên 01258056596 QuangLP@wrd.gov.vn
6 Nguyễn Xuân Thắng Lái xe 024 37338780 0915434224
7 Trần Quang Sơn Lái xe 0983507488
8 Lê Đức Châu Lái xe 0904121836
9 Nguyễn Mạnh Tú Chuyên viên 01292228868 tunm@wrd.gov.vn
10 Lê Thị Cúc NV Hợp đồng 01662134594
Phòng Tổng hợp:
11 Lê Thị Lan Trưởng phòng 024 37335780 0988798686 LanLT@wrd.gov.vn
12 Trần Thị Long Chuyên viên 0917314141 Longtt@wrd.gov.vn
13 Bùi Ngọc Hương Chuyên viên 0989041084 huongbn@wrd.gov.vn
Phòng Tổ chức cán bộ:
14 Trần Duy Đông Phó Trưởng phòng phụ trách 024 37349764 0914325202 DongTD@wrd.gov.vn
15 Trần Lan Anh Chuyên viên 0973173177 anhtl@wrd.gov.vn
Phòng Kế toán:
16 Nguyễn Thị Thanh Cát Phó Trưởng phòng phụ trách 0989096571 CatNTT@wrd.gov.vn
17 Đặng Thị Hoa Kế toán viên 024 32444799 01678360350 HoaDT@wrd.gov.vn
18 Hoàng Thùy Linh Chuyên viên 0983120551 linhht@wrd.gov.vn
Đại diện VPTC tại TP. Hồ Chí Minh:
19 Nguyễn Đình Phiếm Phụ trách VP phía Nam 0838571337 0913831000
20 Đinh Thế Quang Chuyên viên 0918810917

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE