Vụ Kế hoạch, Tài chính

Cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 01/QĐ-TCTL-VP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính, thay thế Quyết định số 60/QĐ-TCTL ngày 27/01/2014 .

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Kế hoạch, Tài chính

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 01/QĐ-TCTL-VP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính, thay thế Quyết định số 60/QĐ-TCTL ngày 27/01/2014.
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE