Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 01/QĐ-TCTL-VP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính, thay thế Quyết định số 60/QĐ-TCTL ngày 27/01/2014.

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Vụ Kế hoạch,Tài chính là tổ chức thuộc Tổng cục Thuỷ lợi, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Tổng cục trưởng quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác kế hoạch, đầu tư, thống kê chuyên ngành, tài chính, kế toán, tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Chủ trì xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch, tài chính thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Tổng cục; tham gia xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật khác theo phân công của Tổng cục trưởng. 

2. Về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trung hạn, dài hạn:

a) Hướng dẫn các địa phương, các đơn vị thuộc Tổng cục về việc lập, phê duyệt kế hoạch phát triển thủy lợi trung hạn và dài hạn;

b) Trình Tổng cục trưởng các chương trình, dự án, đề án do Tổng cục trưởng giao chủ trì thực hiện.

c) Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, các chương trình mục tiêu, các dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục theo phân công của Tổng cục trưởng;

d) Chủ trì tổng hợp, cân đối, trình Tổng cục trưởng về kế hoạch phát triển ngành thủy lợi trung hạn và dài hạn; kế hoạch đầu tư công trung hạn, dài hạn; kế hoạch tài chính trung hạn. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch trung hạn và dài hạn thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

3. Về kế hoạch hàng năm:

a) Hướng dẫn các đơn vị thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch phát triển ngành thuỷ lợi; kế hoạch đầu tư thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

b) Chủ trì tổng hợp, cân đối trình Tổng cục trưởng kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch năm về phát triển thuỷ lợi; kế hoạch nguồn kinh phí hành chính, sự nghiệp, các dự án điều tra cơ bản, thiết kế quy hoạch và các nhiệm vụ đặc thù;

c) Chủ trì tổng hợp, cân đối trình Tổng cục trưởng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng, tu bổ nâng cấp, sửa chữa; duy tu bảo dưỡng các công trình thuỷ lợi, nước sạch nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

d) Chủ trì thẩm định và tổng hợp trình Tổng cục trưởng để trình Bộ duyệt danh mục các dự án thiết kế quy hoạch, dự án điều tra cơ bản mở mới; thẩm định đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí các dự án thiết kế quy hoạch, điều tra cơ bản; tham gia hội đồng thẩm định quy hoạch, kết quả điều tra cơ bản và các hội đồng khác;

e) Đầu mối tham mưu cho Tổng cục trưởng về cơ chế quản lý tài sản về kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định của pháp luật;

f) Theo dõi, tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển thủy lợi, kết quả thực hiện kế hoạch các nguồn vốn, nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, đề án, nghị quyết của Quốc Hội, Chính phủ và của Bộ;

4. Về đầu tư:

a) Chủ trì tổng hợp ý kiến thẩm định về báo cáo chủ trương đầu tư dự án thủy lợi, nước sạch nông thôn để trình Bộ; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thủy lợi, nước sạch nông thôn;

b) Phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển để thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư cho ngành thuỷ lợi; phối hợp theo dõi việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư các dự án thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục theo phân công của Tổng cục trưởng;

c) Chủ trì giám sát đánh giá tổng thể đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; tham gia công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư thuỷ lợi, nước sạch nông thôn theo kế hoạch;  tổng hợp báo cáo kết quả giám sát thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục để báo cáo Bộ.

5.  Về tài chính, kế toán:

a) Chủ trì tổng hợp, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, tập huấn về chế độ tài chính, kế toán; về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, nguồn vốn đầu tư; về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của các đơn vị thuộc Tổng cục;

b) Tổ chức hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách tài chính, tài sản, giá phí liên quan đến lĩnh vực thủy lợi, nước sạch nông thôn; chủ trì hoặc tham gia phối hợp xây dựng cơ chế tài chính về phí, lệ phí, giá sản phẩm dịch vụ thuỷ lợi, giá chuyên ngành khác liên quan đến lĩnh vực thuỷ lợi, nước sạch thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục, theo phân công của Tổng cục trưởng;

c) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập dự toán ngân sách hàng năm; tổng hợp dự toán trình Tổng cục trưởng để trình Bộ; phân bổ và giao nhiệm vụ chi và dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục theo số kinh phí được Bộ giao; xây dựng phương án điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và dự toán ngân sách phù hợp với tình hình thực tế trình Tổng cục trưởng để trình Bộ;

d) Chủ trì thẩm định chủ trương, kế hoạch sử dụng kinh phí, kế hoạch đấu thầu các nhiệm vụ đặc thù, mua sắm vật tư, tài sản, sửa chữa lớn phục vụ hoạt động thường xuyên từ nguồn kinh phí hành chính, sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục;

e) Thẩm định trình Tổng cục trưởng phê duyệt đề cương dự toán chi tiết hàng năm các nhiệm vụ đặc thù; mua sắm trang thiết bị, tài sản, sửa chữa lớn tài sản từ nguồn kinh phí hành chính, sự nghiệp do Tổng cục quản lý;

f) Chủ trì thẩm tra, xét duyệt, thông báo quyết toán tài chính ngân sách nhà nước hàng năm đối với các nguồn kinh phí của các đơn vị được Bộ phân cấp theo quy định hiện hành; tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính ngân sách nhà nước hàng năm thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

g) Chủ trì thẩm định, thẩm tra quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách năm và quyết toán hoàn thành các dự án đầu tư do Tổng cục quản lý, các dự án do Tổng cục thẩm định dự án đầu tư theo phân giao của Bộ; tổng hợp kết quả quyết toán để Tổng cục trình Bộ theo qui định;

h) Thực hiện công khai việc phân bổ, giao dự toán ngân sách và quyết toán ngân sách hàng năm theo qui định;

i) Tham gia ý kiến chuyên môn nghiệp vụ về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán tại các đơn vị thuộc Tổng cục, các Ban quản lý dự án do Tổng cục thành lập;

z) Chủ trì phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế thẩm định dự toán chi tiết các đề tài khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

6. Tham gia thẩm định trình cấp có thẩm quyền ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật, đơn giá liên quan đến việc lập và quản lý điều tra cơ bản, thiết kế qui hoạch, các sản phẩm dịch vụ thủy lợi, nước sạch nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; chủ trì thẩm định đơn giá, dự toán sản phẩm dịch vụ công thủy lợi sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. 

7. Thường trực theo dõi thực hiện Đề án tái cơ cấu Thủy lợi: Chủ trì theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện; tổng hợp kết quả thực hiện Đề án của các đơn vị thuộc Tổng cục và ở địa phương; đề xuất điều chỉnh bổ sung Đề án cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của Bộ.

8.  Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục.

9. Chủ trì thực hiện công tác thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê các lĩnh vực chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

10. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục; chủ trì tổ chức thực hiện nội dung cải cách tài chính công của Tổng cục; Phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách.

11. Xây dựng, trình Tổng cục đề án vị trí việc làm, cơ cấu và số lượng công chức; Quản lý công chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao./.

Tải về Quyết định 01/QĐ-TCTL-VP

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE