Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 01/QĐ-TCTL-VP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính, thay thế Quyết định số 60/QĐ-TCTL ngày 27/01/2014 .

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và không quá 02 Phó Vụ trưởng do Tổng cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định;

a) Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ; chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ; bố trí cán bộ, công chức phù hợp với nhhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức của Vụ thực hiện theo chế độ chuyên viên, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về công việc được giao./.

Tải về Quyết định 01/QĐ-TCTL-VP

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC:

 

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Di động Email
Lãnh đạo vụ:
1 Lê Thanh Cao Vụ trưởng 08043431 0913040646 CaoLT@wrd.gov.vn
2 Nguyễn Thị Liên Phó vụ trưởng 08043433 0913502479 LienNT@wrd.gov.vn
3 Nguyễn Đình Chung Phó vụ trưởng 08043433 0913093513 chungnd.kh@mard.gov.vn
4 Phan Tiến An Phó vụ trưởng 0432444117 0988522456 anpt@wrd.gov.vn
Chuyên viên:
5 Lê Thị Hảo Chuyên viên chính 08043433 0983709799 haolt@wrd.gov.vn
6 Nguyễn Văn Hiểu Chuyên viên 0983267686 hieunc@wrd.gov.vn
7 Lê Văn Hưng Chuyên viên 0904989901 hunglv@wrd.gov.vn
8 Đặng Trần Kiên Chuyên viên 0432444117 0983656617 kiendt@wrd.gov.vn


 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE