Vụ KHCN & HTQT

Cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học công nghệ & HTQT (sửa đổi)

Cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế được quy định tại Quyết định số 12/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Khoa học công nghệ & HTQT (sửa đổi)

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, được quy định tại Quyết định số 12/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 53/QĐ-TCTL ngày 26/5/2010.