Vụ KHCN & HTQT

Cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 02/QĐ-TCTL-VP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 02/QĐ-TCTL-VP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, thay thế Quyết định số 12/QĐ-TCTL ngày 09/01/2015.
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE