Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 02/QĐ-TCTL-VP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, thay thế Quyết định số 12/QĐ-TCTL ngày 09/01/2015.

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thủy lợi có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Tổng Cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Chủ trì tham mưu trình Tổng Cục trưởng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, đề án, dự án, cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản cá biệt về lĩnh vực được phân công. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện theo quy định.

2. Về tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, quy phạm kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật:

a) Chủ trì trình Tổng cục trưởng danh mục xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, quy phạm kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

b) Đầu mối quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành; Chủ trì thẩm định, trình Tổng cục trưởng hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở chuyên ngành theo quy định;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế-kỹ thuật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

3. Về khoa học, công nghệ:

a) Thẩm định, trình Tổng cục trưởng danh mục đề xuất đề tài, dự án lĩnh vực thủy lợi và nước sạch nông thôn; Phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trong xét chọn, tuyển chọn, đấu thầu các đề tài, chương trình, dự án theo quy định của Bộ;

b) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục theo quy định.

c) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp các hoạt động về khoa học công nghệ; chuyển giao khoa học và công nghệ; công nhận tiến bộ kỹ thuật, thiết bị chuyên dụng, quy trình công nghệ mới, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục theo quy định

d) Tham gia, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyên giao công nghệ, khuyến nông theo phân cấp của Bộ.

đ) Thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ, Hội đồng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Hội đồng đánh giá tác động môi trường thuộc lĩnh vực Thuỷ lợi và nước sạch nông thôn theo phân cấp của Bộ.

e) Đầu mối thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Tổng cục về công tác khuyến nông trong lĩnh vực thuỷ lợi.

4. Về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu:

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo các hoạt động về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

b) Chủ trì thẩm định, trình Tổng cục trưởng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường các chương trình, dự án do Tổng cục quản lý;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giám định, xử lý sự cố môi trường thuộc lĩnh vực chuyên ngành được giao quản lý;

d) Tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin về môi trường, biến đổi khí hậu và các tác động phát triển trên lưu vực sông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục

5. Về Hợp tác quốc tế:

a)  Chủ trì tham mưu, trình Tổng cục trưởng các văn bản quản lý, báo cáo, xin chủ trương, ý kiến của các cơ quan cấp trên và các đối tác quốc tế đồng cấp về các hoạt động hợp tác quốc tế nhân danh Tổng cục hoặc văn bản được uỷ quyền nhân danh Bộ;

b) Chủ trì xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo quốc tế, thông tin và tuyên truyền đối ngoại; Chủ trì, tham gia tổ chức các đoàn Lãnh đạo của Tổng cục đi công tác nước ngoài và đón, tiếp các đoàn khách quốc tế chính thức đến làm việc với Tổng cục;

c) Chủ trì, phối hợp trình Lãnh đạo Tổng cục các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và huy động nguồn lực thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

d) Chủ trì tổng hợp kết quả hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng cục; Tổng hợp báo cáo theo quy định việc thực hiện công tác hội nhập quốc tế, dự án hỗ trợ kỹ thuật nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGOs) trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

đ) Đầu mối giao dịch với các đối tác nước ngoài trong việc trao đổi các thông tin và các quan điểm chính thức của Tổng cục; Hỗ trợ điều phối, chia sẻ thông tin trong nước và quốc tế về các hoạt động hỗ trợ, đầu tư thuộc lĩnh vực thủy lợi và nước sạch nông thôn theo quy định và phân công của Bộ;

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị, xây dựng, thẩm định, đàm phán, đề xuất đơn vị thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi; hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGOs);

g) Hướng dẫn, giám sát đánh giá hoạt động hợp tác quốc tế các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục.

6. Tham gia thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu, giám định chất lượng, xử lý sự cố công trình xây dựng thuộc các chương trình, dự án về thủy lợi, nước sạch nông thôn theo phân công của Tổng cục trưởng.

7. Chủ trì tham mưu về công tác thông tin, xuất bản các tài liệu khoa học công nghệ về thuỷ lợi và nước sạch nông thôn trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. Điều tra, thống kê, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về lĩnh vực được phân công.

8. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch, đề án cải cách hành chính của Tổng cục; Phối hợp thực hiện công tác thanh tra,  kiểm tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

9. Xây dựng, trình Tổng cục đề án vị trí việc làm, cơ cấu và số lượng công chức; Quản lý công chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao./.

Tải về Quyết định 02/QĐ-TCTL-VP

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE