Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 02/QĐ-TCTL-VP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và không quá 02 Phó Vụ trưởng do Tổng cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định;

a) Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Vụ; bố trí công chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức Vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo phân công của Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tải về Quyết định 02/QĐ-TCTL-VP

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC:

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Di động Email
Lãnh đạo vụ:
1 Lê Thị Kim Cúc Vụ trưởng 8049093 0913344697 cucltk@wrd.gov.vn
2 Nguyễn Anh Tú Phó vụ trưởng 024 37347635 0982750066 TuNA@wrd.gov.vn
Chuyên viên:
3 Nguyễn Hữu Thỏa Chuyên viên 8049093 0979891691 ThoaNH@wrd.gov.vn
4 Lê Xuân Trường Chuyên viên chính 024 37347635 0946522646 TruongLX@wrd.gov.vn
5 Nguyễn Thùy Dung Chuyên viên 0934378338 DungNT@wrd.gov.vn
6 Đinh Thanh Mừng Chuyên viên 0984687455 mungdt@wrd.gov.vn
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE