Vụ Pháp chế - Thanh tra

Cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế, Thanh tra (sửa đổi)

Cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế, Thanh tra được quy định tại Quyết định số 15/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Pháp chế, Thanh tra (sửa đổi)

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Pháp chế, Thanh tra được quy định tại Quyết định số 15/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 603/QĐ-TCTL-VP ngày 09/8/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.