Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 03/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Vụ Pháp chế, Thanh tra, thay thế Quyết định số 15/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015.

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Vụ Pháp chế, Thanh tra là tổ chức thuộc Tổng cục Thủy lợi, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật, thanh tra chuyên ngành, kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Về công tác pháp chế

a) Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập, trình Tổng cục trưởng kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện sau khi được phê duyệt.

Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Tổng cục trưởng.

Tham gia ý kiến pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, quy phạm kỹ thuật, định mức kinh tế, kỹ thuật về thủy lợi, nước sạch nông thôn theo quy định.

Chủ trì hoặc tham gia ý kiến đối các văn bản quy phạm pháp luật khác theo phân công của Tổng cục trưởng.

b)Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật:

 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục; xây dựng báo cáo của Tổng cục gửi Vụ Pháp chế tổng hợp, trình Bộ trưởng kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

c)Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm, dài hạn trong phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục trình Tổng cục trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện; định kỳ kiểm tra, tổng kết việc thực hiện theo quy định.

d) Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về thủy lợi, nước sạch nông thôn theo quy định.

đ) Thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cụctheo quy định của pháp luật.

e)Về vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng:

Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của Tổng cục trưởng; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Tổng cục trưởng;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Tổng cục trưởng về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Tổng cục theo quy định của pháp luật; tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục  hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo phân công của Tổng cục trưởng.

g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Tổng cục trưởng thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trong phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục. 

2. Về công tác thanh tra, kiểm tra                                         

a) Trình Tổng cục trưởng kế hoạch thanh tra; quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục hoặc theo yêu cầu của Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ; trình Tổng cục trưởng quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

b) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; Tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra theo quy định; 

c) Tham mưu giúp Tổng cục trưởng kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục phát hiện qua công tác thanh tra; kiến nghị người có thẩm quyền xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi quản lý của Tổng cục;

d) Tham mưu giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Tổng cục; tổng hợp, báo cáo Tổng cục trưởng kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

3. Tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

4. Về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

a) Thường trực công tác tiếp công dân; tổ chức tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định;

b) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân công của Tổng cục trưởng;

c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

5. Về phòng, chống tham nhũng:

a) Trình Tổng cục trưởng kế hoạch phòng, chống tham nhũng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; 

b) Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Tổng cục về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

 c) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc phát hiện hành vi tham nhũng; tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng;

d) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

6. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm  tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính đã có hiệu lực pháp luật của Tổng cục trưởng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

7. Phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ; cơ quan Thanh tra, cơ quan Công an các cấp và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng.

8. Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động thanh tra; pháp chế; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định.

9. Chủ trì tham mưu việc cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch, đề án cải cách hành chính của Tổng cục và phân công của Tổng cục trưởng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

11.Xây dựng, trình Tổng cục đề án vị trí việc làm, cơ cấu và số lượng công chức; quản lý công chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao./.

Tải về Quyết định số 03/QĐ-TCTL-VP

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE