Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 03/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Vụ Pháp chế, Thanh tra, thay thế Quyết định số 15/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và không quá 02 Phó Vụ trưởng do Tổng cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định;

a) Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Vụ; bố trí công chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về

thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức của Vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo phân công của Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Tải về Quyết định số 03/QĐ-TCTL-VP

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC:

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan
Lãnh đạo vụ:
1 Nguyễn Đắc Long Vụ trưởng 0437335708
2 Nguyễn Việt Phó Vụ trưởng
3  Nguyễn Minh Thắng Phó Vụ trưởng
Chuyên viên:
4 Lê Đức Hà Chuyên viên
5 Nguyễn Thị Thu Hường Chuyên viên 024 32444055
6 Kiều Thị Thanh Chuyên viên
7 Phạm Quang Hùng Chuyên viên
8 Vũ Trung Hiếu Chuyên viên
9 Tạ Đình Tiến Chuyên viên
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE