Vụ Quản lý đê điều

Cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý đê điều

Cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý đê điều, được quy định tại Quyết định số 17/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Quản lý đê điều

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Quản lý đê điều được quy định tại Quyết định số 17/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.