Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn

Cơ cấu tổ chức của Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 05/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn, thay thế Quyết định số 10/QĐ-TCTL ngày 09/01/2015.

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 05/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn, thay thế Quyết định số 10/QĐ-TCTL ngày 09/01/2015.
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE