Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 05/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn, thay thế Quyết định số 10/QĐ-TCTL ngày 09/01/2015.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và không quá 02 Phó Vụ trưởng do Tổng cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định;

a) Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Vụ; bố trí công chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức Vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo phân công của Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Tải về Quyết định số 05/QĐ-TCTL-VP

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC:

 Chuyên viên
TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan
Lãnh đạo vụ:
1 Lê Hùng Nam Vụ trưởng  08043434
2 Hoàng Anh Tuấn Phó Vụ trưởng
3 Phạm Quốc Hưng Phó Vụ trưởng
Chuyên viên:
4 Nguyễn Hồng Quân CVC 024 37347625
5 Nguyễn Thị Thoa
6 Đinh Thị Thùy Linh Chuyên viên  
7 Nguyễn Bích Nguyệt Chuyên viên
8 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên
9 Đặng Tiến Diện Chuyên viên 0437335603
10 Khắc Lương Chuyên viên
11 Phạm Thị Hạnh Chuyên viên
12 Nguyễn Văn Thành Chuyên viên
13 Nguyễn Hải Nam Chuyên viên
14 Lê Thị Huyền Chuyên viên

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE