Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 05/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn, thay thế Quyết định số 10/QĐ-TCTL ngày 09/01/2015.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và không quá 02 Phó Vụ trưởng do Tổng cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định;

a) Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Vụ; bố trí công chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức Vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo phân công của Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Tải về Quyết định số 05/QĐ-TCTL-VP

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC:

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Di động Email
Lãnh đạo vụ:
1 Lê Hùng Nam Phó Vụ trưởng - Phụ trách 08043434 0903269407 NamLH@wrd.gov.vn
2 Hoàng Anh Tuấn Phó Vụ trưởng 0913321256 TuanHA@wrd.gov.vn
3 Phạm Quốc Hưng Phó Vụ trưởng
Chánh VPNS
0912713723 hungpq@wrd.gov.vn
Chuyên viên:
4 Nguyễn Hồng Quân CVC 024 37347625 0913208215 quannh@wrd.gov.vn
5 Nguyễn Vân Anh CB hợp đồng 0989741773 anhnv@wrd.gov.vn
6 Nguyễn Thị Thoa CB hợp đồng 0916568284 thoant@wrd.gov.vn
7 Nguyễn Bích Nguyệt Chuyên viên 0913013288 nguyetnb@wrd.gov.vn
8 Lê Bích Nguyệt CB hợp đồng 0983066649 nguyetlb@wrd.gov.vn
9 Nguyễn Thị Hương CB hợp đồng 0976692282 huongnt@wrd.gov.vn
10 Đặng Tiến Diện Chuyên viên 0437335603 0912440560 diendt@wrd.gov.vn
11 Khắc Lương Chuyên viên 0912291161 luonglk@wrd.gov.vn
12 Phạm Thị Hạnh Chuyên viên 0979637818 hanhpt@wrd.gov.vn
13 Nguyễn Văn Thành Chuyên viên 0912345875 thanhnv@wrd.gov.vn
14 Nguyễn Hải Nam Chuyên viên 0912496105 namnh@wrd.gov.vn
15 Lê Thị Huyền Chuyên viên 0902198158 huyenlt@wrd.gov.vn

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE