Vụ Quản lý XDCB

Cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý xây dựng cơ bản (sửa đổi)

Cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý xây dựng cơ bản được quy định tại Quyết định số 11/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Quản lý xây dựng cơ bản (sửa đổi)

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Quản lý xây dựng cơ bản, được quy định tại Quyết định số 11/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 54/QĐ-TCTL ngày 26/5/2010.