Vụ Quản lý XDCB

Cơ cấu tổ chức của Vụ Xây dựng cơ bản

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 04/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Xây dựng cơ bản, thay thế Quyết định số 11/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015.

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Vụ Xây dựng cơ bản

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 04/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Xây dựng cơ bản, thay thế Quyết định số 11/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015.
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE