Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 04/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Xây dựng cơ bản, thay thế Quyết định số 11/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và không quá 02 Phó Vụ trưởng do Tổng cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định;

a) Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ; chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Vụ; bố trí công chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b)  Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức Vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo phân công của Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tải về Quyết định số 04/QĐ-TCTL-VP

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC:

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan
Lãnh đạo vụ:
1 Đặng Nhật Tân Vụ trưởng 0437335714
2 Ngô Hào Hiệp Phó vụ trưởng 0437335713
3 Vũ Văn Long Phó vụ trưởng 08049095
Chuyên viên:
4 Nguyễn Ngọc Giáp Chuyên viên 08049095
5 Nguyễn Tuấn Dũng Chuyên viên
6 Nghiêm Xuân Thuận Chuyên viên 0437335826
7 Nguyễn Kim Tuấn Chuyên viên chính
8 Nguyễn Mạnh Vũ Chuyên viên
9 Trần Vinh Quang Chuyên viên 0437335713
10 Nguyễn Trọng Uyên Chuyên viên
11 Nguyễn Hoàng Minh Chuyên viên
12 Tống Văn Xiêu Chuyên viên chính

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE