A. BỐI CẢNH LỊCH SỬ

Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, ban hành Lệnh số 18-LCT công bố Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được Quốc hội khóa II, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 14/7/1060. Hội đồng Chính phủ gồm có: Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ; các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ.

Tại thời điểm đó, Chính phủ gồm có 25 Bộ và cơ quan ngang Bộ trong đó có Bộ Thuỷ lợi và Điện lực (Điều 3 – Luật Tổ chức HĐCP).

B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ (theo Nghị định số 138-CP, ngày 29/9/1961 của HĐCP)

1. Vị trí, chức năng:

Bộ Thủy lợi và Điện lực là cơ quan của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý công tác thủy lợi và điện lực theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch: Diệt hạn, úng, lụt; cải tạo đất, thực hiện thủy lợi hóa từng bước, tiến tới thuỷ lợi hóa hoàn toàn để phục vụ cho nông nghiệp phát triển toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc; xây dựng và phát triển công trình điện lực, sản xuất điện kịp thời đáp ứng nhu cầu của nông nghiệp, nhu cầu của nhân dân; thực hiện điện khí hóa từng bước, tiến tới điện khí hóa toàn bộ để phục vụ các ngành kinh tế quốc dân phát triển, tiến lên CNXH.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ ban hành các chính sách, thể lệ về thuỷ lợi và điện lực; tổ chức và chỉ đạo thực hiện các chính sách, thể lệ ấy.

- Nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ phê chuẩn kế hoạch phát triển thuỷ lợi và điện lực; tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch ấy.

- Lập và trình Hội đồng Chính phủ phê chuẩn quy hoạch trị thủy và khai thác các dòng sông lớn và vừa, quy hoạch phát triển điện lực trong toàn quốc (kết hợp với các ngành và các địa phương); tổ chức thực hiện các quy hoạch đó trong phạm vi trách nhiệm của Bộ. Chỉ đạo các địa phương lập các quy hoạch thủy lợi tỉnh, vùng, quy hoạch các dòng sông nhỏ.

- Tổ chức điều tra, nghiên cứu thủy văn trên mặt đất liền (trước mắt là thủy văn sông ngòi) phục vụ cho các công tác của ngành, tiến lên phục vụ cho yêu cầu của các ngành khác.

- Quản lý công tác khảo sát, thiết kế thủy lợi, đê điều và điện lực, xây dựng các công trình thủy lợi lớn, các công trình điện lực vừa và lớn, các hệ thống đường dây điện. Chỉ đạo công tác khảo sát, thiết kế, xây dựng các công trình thủy lợi, đê điều và điện lực do địa phương đảm nhiệm.

- Chỉ đạo công tác quản lý các hệ thống đê điều, các hệ thống nông giang.

- Quản lý và điều hòa việc sử dụng điện để phục vụ cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển và phục vụ dân sinh.

- Hướng dẫn và giúp đỡ các nông trường xây dựng và quản lý các công trình thủy lợi và điện lực, hướng dẫn các lâm trường về công tác thủy lợi, kết hợp với các ngành khác trong việc khai thác tổng hợp các công trình thủy lợi.

- Thi hành các hiệp định mà nước ta đã ký kết với nước ngoài về mặt thủy lợi và điện lực. Trong phạm vi ủy quyền của Chính phủ, ký kết và thi hành những hiệp định về thủy lợi và điện lực với nước ngoài.

- Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật thủy lợi và điện lực. Tiến hành hợp tác quốc tế về khoa học, kỹ thuật thủy lợi và điện lực.

- Quản lý tổ chức, cán bộ, biên chế, lao động tiền lương, tài sản, tài vụ, vật tư trong ngành theo chế độ chung của Nhà nước. Đào tạo cán bộ chuyên môn, kỹ thuật của ngành để đáp ứng nhu cầu phát triển của công tác thủy lợi và điện lực.

C. TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Lãnh đạo Bộ:


  

BỘ TRƯỞNG Dương Quốc Chính

(9/1960 - 12/1962)

 

 

 

THỨ TRƯỞNG Trần Quý Kiên

(7/1960 - 12/1962)

 

 

 

THỨ TRƯỞNG Hà Kế Tấn

(7/1960 - 12/1962)

 

 

 

THỨ TRƯỞNG Nguyễn Như Quỹ

(7/1960 - 12/1962)

 

 

 

THỨ TRƯỞNG Phan Mỹ

(7/1960 - 12/1962)

2. Các đơn vị trực thuộc:

- Văn phòng Bộ;

- Ban Thanh tra;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Lao động tiền lương;

- Vụ Kế hoạch;

- Vụ Tài vụ;

- Vụ Kỹ thuật;

- Cục Kiến thiết cơ bản;

- Cục Cung cấp vật tư;

- Cục Thủy nông;

- Cục Đê điều;

- Cục Thủy văn;

- Viện Thiết kế Thủy lợi và Thủy điện;

- Học viện Thủy lợi và Điện lực;

- Tổng cục Điện lực (trong Tổng cục Điện lực có Viện Thiết kế nhiệt điện);

- Các đơn vị sự nghiệp, xí nghiệp do Bộ quản lý.

 


Nguồn: dangcongsan.vn; hanoi.gov.vn;

chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/thanhvienchinhphuquacacthoiky;

truyenthong.omard.gov.vn; quochoi.vn/tulieuquochoi/anpham;

http://baosonla.org.vn/ditich.htm; http://www.qdnd.vn;


 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE