Trong phiên họp ngày 29 tháng 4 năm 1958, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóaI, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết tách Bộ Thủy lợi và Kiến trúc thành 02 Bộ: Bộ Thủy lợi và Bộ Kiến trúc.

       Ngày 05 tháng 8 năm 1958, Bộ Thủy lợi ban hành Nghị định số 72/TL-TCCB, theo đó Bộ Thủy lợi có nhiệm vụ:

       - Điều tra nghiên cứu tình hình đê điều, ra các quy định về trị thủy và khai thác các nguồn nước thiên nhiên về hai mặt thủy lợi và điện lực;

       - Thiết kế, xây dựng, quản lý các công trình thủy lợi và điện lực;

       - Lãnh đạo thực hiện phòng và chống bão lụt, hạn hán, úng ngập, mặn...

       Bộ máy tổ chức của Bộ gồm có: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch và Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kỹ thuật, Cục Thủy nông, Cục Đê điều, Cục Công trình, Cục Khảo sát -Thiết kế, Cục Thủy văn, Cục Đầu tư.

       Ngày 28/9/1959, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 164-CT/TW về vấn đề trị thủy và khai thác sông Hồng. Thực hiện Chỉ thị, Bộ Thủy lợi đã thành lập Phòng sông Hồng trực thuộc Bộ.

       Lãnh đạo Bộ:

 

 BỘ TRƯỞNG Trần Đăng Khoa

(4/1958 - 9/1960)

 

 

 

THỨ TRƯỞNG, BÍ THƯ ĐẢNG ĐOÀN Trần Quý Kiên

(4/1958 - 9/1960)

 

 

THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Lộc

(7/1958 - 9/1960)

 

Nguồn: truyenthong.omard.gov.vn;

Archives.gov.vn (Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ, bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III);

chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/thanhvienchinhphuquacacthoiky;

http://baosonla.org.vn/ditich.htm; Văn kiện Đảng toàn tập – Tập 20 (1959).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE