Từ ngày 15 đến ngày 20/9/1955, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá I đã thông qua đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quyết định tách Bộ Giao thông Công chính thành 2 Bộ: Bộ Giao thông và Bưu điện và Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc.

Nghị định số 44/NĐ-TLKT ngày 9 tháng 3 năm 1956 của Bộ Thủy lợi và Kiến trúc đã quy định các nhiệm vụ chủ yếu của Bộ như: Lãnh đạo xây dựng và quản lý các công trình đại, trung thủy nông, các công trình đê điều và trị thủy, hướng dẫn phát triển tiểu thủy nông để chống hạn, chống lụt, chống úng, chống nước mặn; Lãnh đạo xây dựng các nhà máy, công thự, các công trình văn hoá xã hội; Lãnh đạo xây dựng và quản lý các nhà máy nước, đường sá, các công trình vệ sinh trong thành phố; Lãnh đạo xây dựng các đô thị; quy định và lãnh đạo thực hiện thể lệ xây dựng.

Ngày 02/5/1956, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 759-TTg thành lập Ban Chỉ huy chống lụt chống bão ở Trung ương, các Liên khu, các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, các tỉnh, huyện xã có đê. Ban Chỉ huy Chống lụt ở Trung ương do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và Kiến trúc làm Phó trưởng ban, đại diện Bộ Quốc phòng là ủy viên. Bộ Thủy lợi và Kiến trúc đảm nhiệm Thường trực Ban.

Trong cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc có các cơ quan chuyên trách về thuỷ lợi là: Cục Công trình thuỷ lợi (gồm cả thuỷ nông, đê điều, xây dựng cơ bản); Cục Thiết kế Thuỷ lợi và các cơ quan quản lý tổng hợp.

Lãnh đạo Bộ thời kỳ này gồm:

 

00

00

BỘ TRƯỞNG Trần Đăng Khoa

(9/1955 - 4/1958)

 

0

0

00

THỨ TRƯỞNG Nguyễn Như Quỹ

(9/1955 - 4/1958)

 

0

0

00

THỨ TRƯỞNG Bùi Quang Tạo

(9/1955 - 4/1958)

 

Nguồn: truyenthong.omard.gov.vn;

Archives.gov.vn (Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ, bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III);

chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/thanhvienchinhphuquacacthoiky.


Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE