Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Loại văn bản :  Văn bản hợp nhất
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực :  Xây dựng nông thôn mới
Số văn bản :  02/VBHN-BNNPTNT
Mã văn bản :  02/VBHN-BNNPTNT
Người ký :  Bộ trưởng Cao Đức Phát
Trích yếu :  QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 5 năm 2004, được sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2014.
File đính kèm : 
Ngày ban hành :  03/03/2014
Ngày có hiệu lực :  01/05/2014