Đơn giá - Định mức về thủy lợi

Định mức dự toán một số công tác xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi

Ngày 02/4/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 1088/QĐ-BNN-KHCn bộ Định mức dự toán một số công tác xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi áp dụng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc xây dựng hoặc sửa chữa công trình thủy lợi.

Định mức KTKT trong quản lý, khai thác CTTL do C.ty TNHH một thành viên khai thác CTTL Bắc Hưng Hải quản lý

Định mức KTKT trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi do Công ty TNHH một thành viên khai thác Công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải quản lý, ban hành kèm theo Quyết định số 4871/QĐ-BNN-TCTL ngày 10/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Định mức KTKT trong quản lý, khai thác CTTL do C.ty TNHH một thành viên khai thác CTTL Bắc Nam Hà quản lý

Định mức KTKT trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi do Công ty TNHH một thành viên khai thác Công trình thuỷ lợi Bắc Nam Hà quản lý, ban hành kèm theo Quyết định số 4870/QĐ-BNN-TCTL ngày 10/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Định mức KTKT trong quản lý, khai thác CTTL do C.ty TNHH một thành viên khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà quản lý

Định mức KTKT trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi do Công ty TNHH một thành viên khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 4869/QĐ-BNN-TCTL ngày 10/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn