Định mức KTKT trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi do Công ty TNHH một thành viên khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 4869/QĐ-BNN-TCTL ngày 10/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chi tiết xem tại file đính kèm!
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article