Định mức KTKT trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi do Công ty TNHH một thành viên khai thác Công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải quản lý, ban hành kèm theo Quyết định số 4871/QĐ-BNN-TCTL ngày 10/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chi tiết xem trong file đính kèm!
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article