Ngày 02/4/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 1088/QĐ-BNN-KHCn bộ Định mức dự toán một số công tác xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi áp dụng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc xây dựng hoặc sửa chữa công trình thủy lợi.

    Chi tiết xem trong file kèm theo:

    1. Quyết định phê duyệt.

    2. Định mức, dự toán xây dựng.

    3. Định mức, dự toán sửa chữa.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article