Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc, phương pháp cần được tuân thủ trong tính toán hệ số tiêu nước mặt do mưa đối với vùng trồng lúa là chủ yếu

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ HỆ SỐ TIÊU CHO RUỘNG LÚA

Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc, phương pháp cần được tuân thủ trong tính toán hệ số tiêu nước mặt do mưa đối với vùng trồng lúa là chủ yếu.

Khi sử dụng các hệ số quy định trong tiêu chuẩn này cần phân tích lựa chọn phù hợp với tình hình cụ thể của từng vùng, từng địa phương.

1.     CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG TÍNH TOÁN TIÊU NƯỚC

1.1.         Hệ số tiêu là lưu lượng cần làm thoát đi từ một diện tích nhằm đảm bảo một chế độ chịu ngập nhất định.

Hệ số tiêu được ký hiệu là q và có đơn vị thường dùng là 1/S – ha.

Độ sâu tiêu là lớp nước mặt ruộng cần làm thoát đi trong thời gian một ngày đêm nhằm đảo bảo một chế độ chịu ngập nhất định.

Độ sâu tiêu được ký hiệu là qo đơn vị là mm/ngày

 

q=qo/8,64               trong đó:

 

q tính bằng 1/S-ha

qo tính bằng mm/ngày

hệ số tiêu phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản sau:

-       Lượng mưa, mô hình mưa, tính chất đất đia địa hình và cây trồng.

-       Mức độc chống úng, kết cấu và tình trạng của hệ thống tiêu nước.

Hệ số tiêu được phân thành hệ số tiêu mặt ruộng và hệ số tiêu tại công trình đầu mối.

1.2.         Tiêu nước mặt do mưa trong hệ thống thủy nông cần được thực hiện theo nguyên tắc “ Phân tán nước và tiêu nước có điều tiết”.

Phân tán nước là thực hiện nguyên tắc cao tiêu cao, thấp thiêu thấp, nước ở đâu tiêu đấy, trách nhiệm việc dần nước vào vùng thấp rồi mới tiêu đi.

Tiêu nước có điều tiết là nguyên tắc bảo đảm cho đường quá trình hệ số tiêu có dạng hợp lý nhất. Nội dung chủ yếu của nguyên tắc này là lợi dụng các diện tích có khả năng trữ nước như ruộng lúa hồ ao, khu trũng nuôi cá để trữ bớt một phần lượng mưa của những ngày mưa lớn rồi tiêu dần vào những thời gian sau khi mưa hoặc mưa nhỏ.

1.3.         Để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tiêu nước hệ thống thủy nông phải là một hệ thống hoàn chỉnh, hệ thống điều tiết nước mặt ruộng phải đầy đủ bờ vùng, bờ thừa, bờ khoảnh và công trình tháo nước mặt ruộng.

 

Download (PDF; 384KB)

 (nguồn www.vncold.vn)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE