Dự án JICA sông Hương

Thảo luận, đánh giá kết quả khảo sát thực địa lần 2, dự án Jica sông Hương

Sáng qua 06/9, tại trụ sở cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và Quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện” sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản tổ chức làm việc với Đoàn khảo sát của Jica (Nhật Bản) về kết quả khảo sát thực địa lần thứ 2 phục vụ nhiệm vụ chuẩn bị Dự án.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án

Quyết định phê duyệt các thành viên Ban Quản lý dự án

Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án

Quyết định giao Tổng cục Thủy lợi làm Chủ dự án