Quyết định số 3118/QĐ-BNN-TCCB, ngày 25/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc  thành lập Ban Quản lý dự án "Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và Quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý toàn diện" sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

       Chi tiết mời xem trong file kèm theo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article