Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và Quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện” sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản ban hành kèm theo Quyết định số 538/QĐ-TCTL-VP ngày 12/8/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

Chi tiết mời xem trong file kèm theo: Quyết định 538/QĐ-TCTL-VP; Quy chế kèm theo!

 


Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article