Quyết định số 1140/QĐ-BNN-TCTL ngày 06/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư Nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi cá Tra tập trung tại các huyện Cao Lãnh, Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Chi tiết Quyết định tải về tại đây.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article