Quyết định số 2510/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) dự án đầu tư thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Chi tiết Quyết định tải về tại đây.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article