Văn bản, tài liệu về phong trào

Tranh cổ động: Công tác hộ đê phòng, chống lụt bão

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Tiêu chí Hạt Quản lý đê điển hình và Tuyến đê kiểu mẫu

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ đê điều, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều; đảm bảo an toàn, phát huy hiệu quả của hệ thống đê điều phục vụ phát triển KTXH, ngày 02-3 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành tiêu chí “Hạt Quản lý đê điển hình” và “Tuyến đê kiểu mẫu”