Giá gói thầu: 276.000 EURO (Hai trăm bẩy mươi sáu nghìn Euro chẵn) và được phê duyệt dự toán gói thầu mua sắm ôtô HH01 cho dự án Phát triển Lâm nghiệp ở Hoà Bình và Sơn La (KfW7)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

 PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BAN QUẢN LÝ

CÁC DỰ ÁN LÂM GHIỆP

 

Số:             /DALN- KfW7

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà nội, ngày      tháng 12  năm 2009

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

Kính gửi:  Báo đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung :

 1.Tên Bên mời thầu:  Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp

- Địa chỉ: Phòng 606, Tầng 6, Toà nhà OCD, 29 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 84 4 35131188                                Fax:        84 4 35132722

2. Tên dự án: Dự án Phát triển Lâm nghiệp ở Hoà Bình và Sơn La (KfW7).

3. Loại dự án :

4. Tên Chủ đầu tư : Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu : Gói thầu HH01 mua sắm ô tô 1 thuộc dự án KfW7.

6. Giá gói thầu: 276.000 EURO (Hai trăm bẩy mươi sáu nghìn Euro chẵn) và được phê duyệt theo Quyết định số: 2145/QĐ-DALN-KfW7 ngày 05/11/2009 của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật và dự toán gói thầu mua sắm ôtô HH01 cho dự án Phát triển Lâm nghiệp ở Hoà Bình và Sơn La (KfW7).

 

B. Nội dung thông báo mời thầu :

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp

Địa chỉ :             29 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

             Điện thoại :    : 84 4 35131188                           Fax:        84 4 35132722

- Tên gói thầu: Gói thầu HH01 mua sắm ô tô 1 thuộc dự án KfW7.

- Tên dự án: Dự án Phát triển Lâm nghiệp ở Hoà Bình và Sơn La (KfW7).

- Nguồn vốn: Nguồn vốn vay và viện trợ của Cộng Hoà Liên Bang Đức.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi Quốc tế (ICB).

Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu. Các nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua hồ sơ mời thầu tại.

- Địa điểm bán HSMT: Phòng 606, Tầng 6, Toà nhà OCD, 29 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại :    84 4 35131188   Fax:        84 4 35132722

- Thời gian bán HSMT :  từ 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 12 năm 2009 đến trước 09 giờ 00, ngày 01 tháng 01 năm 2010 (trong giờ hành chính).

- Giá bán 01 bộ HSMT : 1.700.000VNĐ (Một triệu bẩy trăm ngàn đồng chẵn) không hoàn lại.

- Địa chỉ nhận HSDT : Phòng 606, Tầng 6, Toà nhà OCD, 29 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại :    84 4 35131188   Fax:        84 4 35132722.

- Thời điểm đóng thầu : 09 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 02 năm 2010.

- Bảo đảm dự thầu : 3.000 EURO (Ba nghìn Euro) đối với hợp đồng 01 và 2.500 EURO (Hai nghìn năm trăm Euro) đối với hợp đồng 02. Bảo đảm dự thầu có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 01 tháng 02 năm 2010, tại Phòng 515, Tầng 6, Toà nhà OCD, 29 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 

Nơi nhận:

-          Như trên.

-          Vụ HTQT – Bộ NN&PTNT.

-          Cục QLXDCT – Bộ NN&PTNT

-          L­u KfW7, KHKT, VT.

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Download (DOC; 72,5KB)

 (nguồn www.vncold.vn)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article