Văn phòng Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu, gói thầu: “Mua sắm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy hủy tài liệu, máy ảnh, ổ cứng di động, USB” thuộc dự án: Mua sắm tài sản của Văn phòng Tổng cục Thủy lợi (đợt 2) năm 2012 theo hình thức Chào hàng cạnh tranh trong nước, sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

TỔNG CỤC THỦY LỢI

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 276/TB-VP

Hà Nội, ngày    tháng 12  năm 2012


THÔNG BÁO

V/v Mời chào hàng cạnh tranh

 

Văn phòng Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu, gói thầu: “Mua sắm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy hủy tài liệu, máy ảnh, ổ cứng di động, USB” thuộc dự án: Mua sắm tài sản của Văn phòng Tổng cục Thủy lợi (đợt 2) năm 2012 theo hình thức Chào hàng cạnh tranh trong nước, sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Văn phòng Tổng cục Thủy lợi kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Văn phòng Tổng cục Thủy lợi:

- Địa chỉ: Nhà A6B, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội;

- Điện thoại: 043.733.8780;

- Fax: 043.733.5702.

Nhà thầu sẽ được cấp một bộ Hồ sơ yêu cầu miễn phí.

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 07/12/2012 đến ngày 12/12/2012 (trong giờ hành chính). Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Tổng cục Thủy lợi, nhà A6B, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 08 giờ 30 phút, ngày 12/12/2012 (thứ 4) tại Văn phòng Tổng cục Thủy lợi./.

Nơi nhận:

- Báo Nông nghiệp VN;

- Website Tổng cục;

- Lưu: VT, HCQT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 
(Đã ký)

Nguyễn Duy Thông

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article