Văn phòng Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu, gói thầu số 01: “Mua máy tính để bàn, máy in, màn hình ti vi, máy fax” thuộc kế hoạch “Mua sắm tài sản của Văn phòng Tổng cục Thủy lợi năm 2015” theo hình thức Chào hàng cạnh tranh trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Văn phòng Tổng cục Thủy lợi kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Văn phòng Tổng cục Thủy lợi:

- Địa chỉ: Nhà A6B, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội;

- Điện thoại: 043.733.8780;

- Fax: 043.733.5702.

Nhà thầu sẽ được cấp một bộ Hồ sơ yêu cầu (HSYC) miễn phí.

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8 giờ 00’ ngày 15/6/2015 đến 9 giờ 00’ ngày 22/6/2015 (trong giờ hành chính). Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 107, nhà A6B, Văn phòng Tổng cục Thủy lợi, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 09 giờ 00 phút, ngày 22/6/2014 (thứ hai) tại Phòng 107, nhà A6B, Văn phòng Tổng cục Thủy lợi./.

 

 

Nơi nhận:

- Báo Nông nghiệp VN;

- Website Tổng cục;

- PTCT Trần Quang Hoài (để b/c);

- Lưu: VT, VP (HCQT).


Soạn thảo               Nguyễn Thị Tựa

Trưởng phòng:         Nguyễn Quang Hùng

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hồng Quang

File toàn văn : Download
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article