Văn phòng Tổng cục Thủy lợi có tổ chức kế hoạch đấu thầu theo Luật đấu thầu, gói thầu số 01: “Mua sắm máy tính để bàn, máy in, máy fax, máy quét văn bản và các thiết bị văn phòng” theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Văn phòng Tổng cục Thủy lợi kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng gói thầu nêu trên.

1. Tên gói thầu: Mua sắm máy tính để bàn, máy in, máy fax,máy quét văn bản và các thiết bị văn phòng.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 266.400.000 (Hai trăm sáu sáu triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn).

- Nội dung chính của gói thầu: Văn phòng Tổng cục Thủy lợi có tổ chức kế hoạch đấu thầu theo Luật đấu thầu, gói thầu số 01: “Mua sắm máy tính để bàn, máy in, máy fax, máy quét văn bản và các thiết bị văn phòng” theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Văn phòng Tổng cục Thủy lợi kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng gói thầu nêu trên.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trước 30/6/2016

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm tài sản năm 2016

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00, ngày 04 tháng 5 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 13 tháng 05 năm 2016 (trong giờ hành chính) .

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 107, nhà A6B, Văn phòng Tổng cục Thủy lợi, số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 300.000 đồng/bộ (Ba trăm nghìn đồng)

9. Bảo đảm dự thầu: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng), hình thức bảo đảm bằng tiền mặt.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 13 tháng 5 năm 2016

11. Thời điểm mở thầu: 9h giờ 30, ngày 13 tháng 5 năm 2016.  


Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article